خدمات و محصولات خدمات و محصولات

شرایط وام ضروری

شرایط وام ضروری


آئین نامه پرداخت وام ضروری

1-      عضویت در تعاونی

2-      دو نفر ضامن عضو تعاونی

3-      اعطای اختیار کسر حق بیمه عمر مانده بدهکار بابت پوشش بیمه عمر وام مورد تقاضا

4-      مبلغ وام برابر با 2 برابر موجودی اعضا می باشد.

5-      تعداد اقساط 36 قسط می باشد