موضوع فعالیت موضوع فعالیت

ماده 3- موضوع فعالیت :

  1. افتتاح انواع حساب سپرده های مختلف و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آئین نامه های مصوب مجمع عمومی منحصراً برای اعضاء با رعایت قوانین مورد اشاره در موارد 14 و 17 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی های اعتبار، مصوب شورای محترم پول و اعتبار قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن.
  2. اخذ وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز.
  3. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
  4. تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز.
  5. انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات.
  6. خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت.

 • تبصره 1: در صورتی که برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. 
  تبصره 2: تعاونی می تواند با رعایت مفاد ماده 8 این اساسنامه وام به اعضاء را به نحوی که در آئین نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می گردد پرداخت نماید. 
  تبصره 3: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب های مشابه (حساب هایی که وجه آن ها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد) ممنوع است. 

 •   ماده 5: مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است.
 • ماده 6: 
 • مرکز اصلی عملیات تعاونی شهر تهران – خیابان سعدی شمالی- نرسیده به میدان استقلال، پلاک 5، طبقه همکف، تلفن 8895475 است. هیأت مدیره می تواند با اهذ مجوز کتبی از بانک مرکزی و وزارت تعاون اقدام به ایجاد شعبه نموده و یا عند الاقتضا در مورد تغییر محل آن اقدام کند.
  1. مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری صرفاً در داخل فضای اداری سازمان ذیربط محدود می شود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزی را دارد.
  2. هر نوع فعالیت تبلیغاتی در خارج از مکان استقرار شرکت مطلقاً ممنوع است.
  3. هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و ... مطلقاً ممنوع است.
 • ماده 7: 
  سرمایه اولیه تعاونی مبلغ دویست و شصت و هشت میلیون 000/000/268 ریال است که به آن 67 سهم 000/000/4 ریالی منقسم گردیده است: که مبلغ دویست و شصت و هشت میلیون 000/000/268 ریال آن قبل از تأسیس پرداخت و مابقی آن در تعهد اعضاء می باشد که می بایست ظرف مدت ................................. پرداخت شود. 
  تبصره 1: چنانچه سرمایه اولیه تعاونی معادل حداقل سرمایه تعیین شده توسط بانک مرکزی باشد در این صورت می بایست هنگام تأسیس تعاونی، تماماً پرداخت شود. 
  تبصره 2: در صورتیکه سرمایه اولیه تعاونی بیش از سرمایه مصوب بانک مرکزی باشد، اعضاء می توانند به ازاء مبلغ مازاد، حداکثر دو سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده اند در تعهد خود نگه دارند مشروط به اینکه حداقل سرمایه موضوع تبصره 1 این ماده پرداخت شده باشد، که در این صورت اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه نمایند. 
  تبصره 3: وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگز از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی وصلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو می باشند. 
 • ماده 8: 
  تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نمایند که بعضی از اعضا، سهم بیشتری خریداری نمایند. در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ده درصد کل سهام تجاوز کند. 
 • ماده 9: 
  سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 8 مجاز می باشد.
 • ماده 10: 
  تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود. 
  تبصره 1: ورقه سهام باید متحد الشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره که درای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سه که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است، تحویل نماید 
  تبصره 2: نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن می بایست در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. 
 • ماده 11: 
  عضویت در تعاونی منحصراً برای اشخاص حقیقی امکان پذیر است.
 • الف:شرایط عمومی
  1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
  2. عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
  3. عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.
  4. درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از سهام تعاونی.