مقررات مربوط به عضویت مقررات مربوط به عضویت

 • ماده 11: 
  عضویت در تعاونی منحصراً برای اشخاص حقیقی امکان پذیر است.
  • الف : شرایط عمومی
   1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
   2. عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
   3. عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.
   4. درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از سهام تعاونی.
  • ب: شرایط اختصاصی 
   کلیه کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران در سطح استان تهران برای مشاغل کارمندی و کارگری شامل کلیه کارکنان و کارگران رسمی، پیمانی، قراردادی شاغل و بازنشسته در تشکیلات سازمان و برای مشاغل صنفی، شامل افراد صنفی دارای پروانه کسب مستقر در محل مطابق با قانون نظام صنفی کشور. 
   تبصره: احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است، ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضو حائز شرایط نباید وجودداشته باشد مگر به نسبت عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی، هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.
 • ماده 12: 
  مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. 
  تبصره: مسئولیت دستگاههای عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده 17 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
 • ماده 13: 
  کلیه اعضا مکلفند به وظایف به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند، عمل کنند.
 • ماده 14: 
  تعاونی می تواند توسط هیات مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطارنامه ، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.
 • ماده 15: 
  خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد 
  تبصره: در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.
 • ماده 16: 
  در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود :< >از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذی ربط.عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 1 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تجارتی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقلبت ناسالم نماید.ماده 17: 
  در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و حراج، ارزش سهام وی بر اساس قیمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از منظور کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد. 
  تبصره: در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی و مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیات مدیره