حوزه فعالیت حوزه فعالیت

  1. محدوده جغرافیایی فعالیت شرکت، شامل کلیه شعب و نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران
  2. از نظر قبول عضویت اعضاء و نیز تلاش می شود کلیه کارکنان، نمایندگان و کارکنان شرکت های اقماری بیمه ایران طبق یک برنامه ریزی تدریجی عضو شرکت شوند مضاف بر اینکه توسعه فعالیت در دیگر حوزه هاو احیانا انجام همکاری های مشترک با دیگر شرکت های اعتباری قابل بررسی خواهد بود.
تبصره: شرکت با تکیه بر سیاست نوآوری و خلاقیت در طراحی محصولات جدید، همواره تلاش می نماید صرف نظر از وام های فوق، دائماً نسبت به سنجش نیازهای اعضاء و طراحی محصولات جدید اقدام نماید.