فرم ضمانت فرم ضمانت

Print

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران

نظر به اینکه اینجانب  به شماره پرسنلی شاغل در و به شماره همراه متقاضی دریافت وام به میزان مبلغ تخصیص یافته بر مبنای فرمول اعطای تسهیلات شرکت تعاونی می باشم.به آن شرکت وکالت تام الاختیار می دهم تا هر ماه بر حسب ضوابط شرکت تعاونی اعتبار،نسبت به کسر اقساط از حقوق و مزایای اینجانب (از طریق اعلام به مدیریت امور مالی شرکت بیمه ایران) اقدام نماید.
در صورت عدم پرداخت اقساط وام،به شرکت اجازه می دهم مانده بدهی را از سرمایه اینجانب و در صورت عدم کفایت از ضامنین زیر کسر نمایند.شماره حساب بانکی اینجانب برای واریز وام،حساب شماره نزد بانک تجارت کد می باشد.
در صورتیکه شماره حساب اعلام شده اشتباه باشد و یا اینکه مربوط به وام گیرنده نباشد شرکت تعاونی اعتبار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت
نام و امضای متقاضی
 
 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران

اینجانبان امضاء کنندگان زیر با اطلاع کامل و قبول موارد فوق،قبول می نماییم که در صورت تأخیر یا عدم پرداخت اقساط وام توسط بصورت تضامنی در قبال مانده بدهی وام فوق متعهد بوده و به شرکت تعاونی اعتبار اختیار تام می دهیم که مانده بدهی را برای کسر از حقوق اینجانبان(بصورت تضامنی) به مدیریت امور مالی اعلام نمایند.ضمناً چنانچه به هر دلیل مانده حقوق اینجانبان برای کسر مانده بدهی فوق کفایت ننماید،راساً نسبت به واریز مانده بدهی به حساب بانکی شرکت تعاونی اعتبار اقدام خواهیم نمود.

ردیف نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی شاغل در امضاء
1  
2  

تأییدیه امورمالی تعاونی اعتبار